Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik hakkında tüm detayları öğrenmek için bizimle iletişim kurmalısınız. Sizler için en kaliteli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini sunuyoruz.

İş güvenliği sektör olarak değil sağlıklı çalışma ortamı için oldukça önem taşımaktadır. A, B ve C sınıfı olarak kurslarımızda tecrübeli eğitmenlerimizden dersler alarak belgenize sahip olabilirsiniz. İş güvenliği konusunda farkındalık son yıllarda oldukça artmıştır. Sizler de gerekli eğitimlerimize katılarak görevinizi yerine getirebilirsiniz.

İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi birçok sebepten dolayı işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık ve mesleki sorunların en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması için çalışmalar ve analizler yapılması iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliğinin doğru bir şekilde sağlanabilmesi için tehlikelerin ve risklerin iyi analiz edilip ortadan kaldırılması gerekir.

Yönetmelik

Böylece hem işçi, hem iş yeri hem de işletme korunur. İş sağlığı ve güvenliği 4857 sayılı iş kanunuyla beraber yasal temele dayandırıldı.

İşçinin ve işverenin yükümlülükleri, cezai yaptırımın uygulanacağı gibi maddeler fazlasıyla önemlidir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak için gereken önlemleri almak, bu konuda bilgilenmek oldukça gereklidir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik amacı çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul esaslarını düzenlemektir. Kanun işyerlerini ve çalışanlara eğitim verecek kurum, kuruluş ve kişileri kapsamaktadır.

İşverenin yükümlülükleri; eğitimler için uygun araç, gereç ve yerlerin temin edilmesi, programların hazırlanması, çalışanların bu programa katılması, katılımcılara program sonunda katılım belgesi düzenlenmesini sağlamaktır. İşveren geçici iş ilişkisi olan diğer işverene ve konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlamaktadır.

22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunundaki 2. madde yedinci fıkrasına göre işveren-alt işveren kurulan iş yerleri, çalışanların eğitimlerinden sorumludur.

İşveren tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde yapılan işlerde karşılaşılacak güvenlik ve sağlık riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın diğer iş yerlerinden gelen çalışanları işe başlatmamaktadır.

İş güvenliği eğitimlerinde işveren çalışanlarına belirtilmiş olan konularını içerecek biçimde gerekli eğitimin verilmesini sağlamalıdır.

Fiilen çalışmaya başlamadan önce işveren çalışanın yapacağı işyerine ve işe göre korunma tedbirlerini kapsayan öncelikli konularda eğitimi sağlar.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Risklerle ilgili eğitimler çalışma yeri, iş değişikliği, iş ekipmanlarının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar sebebiyle ayrıca verilir.

Eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az 1 kez, tehlikeli sınıfta iki yılda en az 1 kez, az tehlikeli sınıfta üç yılda en az 1 kez düzenli aralıklarla tekrarlanır. Meslek hastalığına yakalanmış ya da iş kazası geçiren çalışana işe dönmeden önce kazanın ve hastalığının sebepleri, korunma yolları, güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ek eğitim verilir. Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi için destek elemanların çalışan temsilcilerine görev konularıyla ilgili eğitim verilir.

15 yaş ile 18 yaş arasındaki genç çalışanlar, engelli, gebe, yaşlı, emziren çalışanlarla ilgili gerekli eğitimler sağlanır. Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler çalışanlara yansıtılamaz ve çalışma süresinden sayılır. Çalışanlar eğitime katılır ve talimatları uygular.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik için eğitim programlarının planlanması ve düzenlenmesi önemlidir. İşveren yılda düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren eğitim programının hazırlanmasını sağlar.

Bu programların hazırlanması için temsilcilerin ve çalışanların görüşleri alınır. İşe yeni alımlarda ve değişen şartlar olduğunda yeni risklerle ilgili yıllık eğitimler ilave edilir. Programlarda eğitim tarihi, konusu, amacı, yeri, kimlerin katılacağı bildirilir.

Eğitim süreleri ve konuları az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat, tehlikeli işyerleri için en az 12 saat, çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat olarak çalışanlar için işe giriş ve işin devamında belirlenen periyotlar için belirlenir. Eğitim süreleri bütün olarak değerlendirilir.

14 saat ve katları şeklinde vardiya ve benzer iş programlarına dikkate alınarak zaman dilimleri belirlenir.

Eğitimin temel prensipleri arasında eğitimin verimli olmasının sağlanması için eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların özenle seçilmesi gerekir. Teorik ve uygulamalı şekilde eğitimler düzenlenir. Grup ya da bireysel şekilde eğitim uygulanabilir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında sahip olunması gereken beceri, bilgi, tutum ve davranışlarının ölçülebilir şekilde ortaya konması gerekir. İşveren belirlediği yöntem ile bireysel seviye tespiti yaparak eğitim öncesi seviyesi ve eğitim dışında alması gereken eğitimleri belirler.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amacı iş sağlığına ve güvenliğine yönelik davranış değişikliğini sağlamak ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışan kişiler tarafından kavranmasıdır. Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.

.Bu değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkinliği belirlenir ve eğitimde yapılması gereken değişiklikler varsa tespit edilerek uygulanır ve eğitim tekrarlanır. Yeterli sistem kurulduğunda çalışanlara uzaktan eğitim verilebilmektedir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik için eğitimin verilmesi ve belgelendirilmesi konusu oldukça önemlidir.

Eğitimi veren kişi ve kuruluşlar işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından, işveren işçi ve kamu görevlileri kuruluşları ve bu kuruluşlarca kurulmuş olan eğitim vakıfları, eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim verilecek mekanın niteliklerine de dikkat etmek gerekir. Yer uygulamaların yapılması için yeterli ve uygun olmalıdır. Konfor şartları ve yeterli aydınlanma sağlanmalıdır. Eğitim için kullanılacak araç ve gereçlerin son teknolojiye uygun olması sağlanmaktadır.

Düzenlenen eğitimler ise belgelendirilir. Belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanmaktadır. Eğitim sonrası düzenlenen belgede eğitime katılan kişinin adı, soyadı, eğitimin konusu, süresi, görev ünvanı, eğitimi verenin adı, soyadı, görev ünvanı, eğitim tarihi gibi bilgiler yer almaktadır. İşyeri dışında bir kurumdan alınan eğitimlerin düzenlenen sertifikalarında bilgiler yer alır.

Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütmektedir. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Eğitim konuları için genel konular çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, iş yeri temizliği ve düzenidir. Sağlık konuları ise ilk yardım, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasıdır.

Teknik konular ise elle kaldırma ve taşıma, kimyasal fiziksel ve ergonomik riskler, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, parlama patlama yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, kişisel koruyucu donanım kullanımı, tahliye ve kurtarmadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik tarihli bilgileri için bize ulaşarak detayları öğrenebilirsiniz. Günümüzde oldukça önemli olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizden yararlanmak için vakit kaybetmeden başvurabilirsiniz.